VIRI IN LITERATURA

 1. Aeroklub Celje, dostopno na http://www.aeroklub-celje.si/, avgust 2020.
 2. Evropa v XVIII. stoletju, interaktivni zemljevid, dostopno na https://mapire.eu/en/map/europe-18century-firstsurvey, september 2020.
 3. Fackina kolesarska pot (2002). Arhiv Heureke. Celje: IV. osnovna šola Celje.
 4. Fotoarhiv Heureke, kluba mladih raziskovalcev in mentorjev na IV. osnovni šoli Celje.
 5. Himmelreich, B., et. al (2003). V hiši mojega očeta je mnogo bivališč. Celje: ZAC. Dostopno na https://docplayer.org/91072839-Razstavo-in-izid-kataloga-sta-omogocila-mestna-obcina-celje-ministrstvo-za-kulturo-republike-slovenije.html, september 2020.
 6. Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, dostopno na http://www.ihps.si/, september 2020.
 7. Klub adrenalinskih športov Šmartinsko jezero, Džampa, dostopno na https://dzampa.si/, avgust 2020.
 8. Konjeniški center Celje. Dostopno na https://www.konji-celje.si/sl/, september 2020.
 9. Korošec T., Roš N. in Viher A. (2019). Dvorec Prešnik – up ali brezup? Raziskovalna naloga učenk OŠ Frana Kranjca. Dostopno na https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201903112.pdf, junij 2020. 
 10. Krajevna skupnost Šmartno v Rožni dolini, dostopno na https://ks-smartno.si/, avgust 2020.
 11. Naselja, regionalni pregled. Statistični urad RS. Dostopno na https://www.stat.si/StatWeb/Field/Index/20/65, september 2020.
 12. Orožen Adamič, M., et. al (1995). Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS.
 13. Orožen, J. (1971). Zgodovina Celja in okolice, 1. knjiga. Celje: Cetis.
 14. Register nepremične kulturne dediščine, dostopno na http://giskd6s.situla.org/giskd/, september 2020.
 15. Ribnika v Gorici pri Šmartnem. Dostopno na https://mojajezera.si/seznam_mojih_jezer/ribnika_v_gorici_pri_smartnem/, september 2020.
 16. Seznam naselij v Sloveniji (2017). Wikipedija – prosta enciklopedija. Dostopno avgust 2020 na https://sl.wikipedia.org/wiki/Seznam_naselij_v_Sloveniji 
 17. Šmartinsko jezero in kolaž spominov (2016). ZAC. Dostopno na https://www.zac.si/2016/09/08/smartinsko-jezero-in-kolaz-spominov/, september 2020.
 18. Šmartinsko jezero. Travel Celje. TIC Celje. Dostopno na https://www.travelcelje.com/smartinsko-jezero, september 2020.
 19. Zgodovina Aerokluba Celje. Dostopno na http://www.aeroklub-celje.si/zgodovina/, september 2020.
 20. Župnija Sveti Duh, dostopno na http://www.zupnija-svduh.si/, oktober 2020.

Besedila in fotografije so povzeti iz navedenih virov, literature in medmrežja. Predstavitvena gradiva kot celota, izbor, oblika, vsebina prilog in strukturiranost so avtorsko delo. Gradiva so namenjena izključno v izobraževalne namene. Grafični in tekstovni material je uporabljen v skladu s Skupnim sporazumom o reproduciranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah v vrtcih in šolah v Republiki Sloveniji. Sprotno navajanje posameznih virov je zaradi vizualne preglednosti izpuščeno.

Mojmir Mosbruker, Celje, 2020.